ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS NOTLARI ve SORULAR

image_pdfimage_print

ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS NOTLARI ve SORULAR

Clostridium Difficile ye bağlı pseudo membranöz enterokolite en çok sebep olan antibiyotikler hangileridir?

 • Florokinolonlar,
 • Klindamisin,
 • Sefalosporinler

Clostridium difficile pseuomembranöz enterokolitine en az sebep olan antibiyotikler hangileridir?

 • Makrolidler
 • Trimetoprim sülfometaksazol

C. diff. Rekürransı nedir ?

 • ilk C. Diff pseudomembranöz enterokolitinden sonra rekürrans şansı % 20,
 • ilk rekürranstansonra rekürrans şansı %40 – 60 arasında değişiyor.

C. Diff prognostik kriterler:

 • Lökosit >15.000 ise,
 • Kreatinin 1.5 kat arttıysa,
 • Albümin < 3 ün altında ise C.diff. pseudomonas enterokoliti ciddi dir.

C. difficile pseudomembranöz enterokoliti tedavisi

 • Başlangıç seviyesinde ve hafif seyirli ise oral metronidazol,
 • Ciddi enfeksiyonlarda
  • oral vankomisin,
  • iv metronidazol ve/veya vankomisin enema,
  • İleri vakalarda fidaxomisin, rifaximisin ve fakal transplant denenebilir,
  • Toksik megakolon ve multiorgan yetemzliği gelişirse cerrahi rezeksiyon.

İnfektif endokardit sınıflaması

 • Doğal kapak / prostetik kapak endokarditi,
 • Akut / subakut endokarditler,
 • Kültür negatif / kültür pozitif endokarditler,
 • Sağ kalp / sol kalp endokarditleri.

Endokardit tanısında DUKE kriterleri nelerdi?

Endokardit tanısı için: 2 MAJÖR yada 1 MAJÖR 3 MİNÖR yada 5 MİNÖR kriter gerekir.

 • Patolojik kriterler
  • Vejetasyon ve apse varlığının görülmesi,
  • Vejetasyonlardan pozitif kültür.
 • MAJÖR klinik kriterler;
  • Endokarditle uyumlu Pozitif kan kültürü,
  • ECHO da endokardit bulgularının varlığı.
 • MİNÖR Klinik kriterler;
  • Predispozan kardiak lezyonların varlığı yada IV ilaç bağımlılığı,
  • Ateş,
  • Vasküler fenomenlerin varlığı;
   • Emboli,
   • İnfarct,
   • Janeway lezyonları,
  • İmmünolojik fenomenler;
   • Osler nodülleri,
   • Roth spot,
   • Glomerülonefrit,
  • Majör kriterlere uynmayan kan kültür pozitifliği.

Endokardit tanısında ECHO da vejetasyon görülmesinin tanısal değeri nedir?

 • TTE ( Trans Torasik ECHO da ) vejetasyon varlığında endokardit tanısının
  • Sensitivitesi %62,
  • Spesivitesi %95,
 • TEE ( Trans Özefajial ECHO da ) vejetasyon varlığında endokardit tanısnın
  • Sensitivitesi % 92,
  • Spesivitesi % 96 dır.

Endokardit yapan Zor üreyen HACEK gurubu bakteriler hangileridir?

 • Haemophilus aphrophilus,
 • Actinobacillus actinomycetemcomitans,
 • Cardiobacterium hominis,
 • Eikenella corrodens,
 • Kingella kingae.

 Septik emboli komplikasyonları nelerdir?

 • Kardiak: kooner arter embolisi ve myokard enfarktüs,
 • Sinir sistemi: embolik inme, retinal arter embolisi, subdural hemoraji ( mycotik anevrizma),
 • Pulmoner: Sağ kalp endokarditine bağlı pulmoner emboli, plevral effüzyon, ampiyem.
 • Renal: renal emboli, renal apse,
 • Dalak: dalak apsesi, splenik enfarkt,

SEPSİS TANIMI VE KLASİFİKASYONLARI:

 • SİRS : aşağıdakierden en az ikisinin varlığı
  • Nabız >90, Lökosit <4 veya >12, Solunum >20, Ateş < 36 yada >38 C
 • SEPSİS= SİRS + enfeksiyon kaynağı,
 • CİDDİ ( SEVERE) SEPSİS= SEPSİS + ORGAN HASARI ( Hipotansiyon<90/60, laktat , akut böbrek hasarı ( AKI) ARDS, vb)
 • SEPTİK ŞOK= CİDDİ SEPSİS + HİPOTANSİYON ( SIVI REPLASMANINA RAĞMEN SEBAT EDEN HİPOTANSİYON) ,
 • SEPTİK ŞOK İLE BİRLİKTE MULTİPL ORGAN DİSFONKSİYONU= SEPTİK ŞOK+2 ve daha fazla organ yetmeliği,

Sepsi tedavisinde erken hedefler nelerdir?

 • CVP: hedef 8-12 ( normali 0-4)
 • Ortamlama Arter basıncı ( mean arterial pressure MAP)>65
 • İdrar çıkışı >0,5 cc/kg/saat,
 • SvO2>%70,

Febril nötropeni nedir?

 • Lökosit <500 yada
 • Lökosit 1000 ancak son 48 saatte 500 birimden fazla düştü, +
 • Ateş bir saattir 38 C yada en az bir kez 38,3 üstüne çıkmış ise febril nötropeni vardır.

Febril nötropeni ampirik tedavisi için öneriler?

 • Cefepime ( hem gram negatifleri hemde pseudomonası kapsar) ,
 • Vankomisin ( gr pozitif özellikle MRSA dan şüphelenirse),
 • Caspofungin Vorikonazol ( fungal enfeksiyon şüphesinde),
 • Penisilin alerjisi varsa : levofloksasin + aminoglikozid+ vankomisin

En sık ateş sebepleri :

 • Respiratuvar: influenza , pnemoni,
 • Üriner: UTİ, piyelonefrit,
 • Nöro: menenjit, ensefalit,
 • Kan: bakteremi,
 • GIS: gastroenterit.

En sık görülen inatçı ateş sebepleri:

 • İnfeksiyon:
  • Tüberküloz,
  • Abdominal apseler,
  • Osteomyelit,
  • CMV/EBV,
  • Dental apseler,
  • Sinüzit,
  • Septik artrit,
  • Sakral dekübit ülseri,
 • Koagülopati:
  • DVT,
  • Pulmoner emboli,
 • Malign:
  • Lenfoma,
  • Lösemi,
 • Konnektif doku hastalıkları:
  • Temporal arterit,
  • Adult STİLL hastalığı,
  • Poliarteritis nodosa,
  • Takayasu,
  • Wegener granülomatozisi,
  • Kryoglobülinemi.
 • Diğer: Ailevi akdeniz ateşi.

Abacavir hipersensitivitesi nedir nasıl test edilir?

 • Abacavir NRTI (Nükleoside Reverse Transkriptaz İnhibitörü ) dür,
 • Nadiren ciddi hatta fatal sonuçlanan hipersansitivite eaksiyonlarına yol açabilir,
 • Abacavir hipersansitivitesi :
  • Ateş,
  • Döküntü,
  • Gastro intestinal şikayetler : bulantı kusma ishal spazm vb. ,
  • Halsizlik,
  • Dispne,
  • Öksürük ile seyreder.
 • Abacavir antiretroviral kombine ilaçalrın içerisinde olabilir.
 • Hastada abacavir hipersensitivitesi olup olmadığı HLA- B*5710 aleli varlığına bakılarak tahmin edilebilir HLA – B 5710 pozitif ise yüksek oranda abacavir hipersansitivitesi vardır.

Akut HIV enfeksiyonu nedir?

 • Akut HİV enfeksiyonu virüsün bulaşması ile ilk immün cevapların ortaya çıktığı 2-3 aylık dönemi kapsar.
 • Akut dönemde Kanda virüs ve viral yük tespit edilebildiği erken dönemlerde antiviral antikorlar henüz negatif bulunabilir.
 • Akut HIV enfeksiyonu döneminde hastada :
  • Ateş,
  • Gece terlemeleri,
  • Klio kaybı,
  • Kırıklık hali,
  • Lenfadenopatiler ,
  • Boğaz ağrısı,
  • Gastrointestinal yakınmalar,
  • Kas ağrıları görülebilir.

HIV tedavisinde antiretroviral ilaçlar nelerdir ?

 • Nucleoside Reverse Transkrita İnhibitörelri ( NRTIs),
 • Non –Nucleoside Reverse Transcriptaz İnhibittörleri ( NNRTIs),
 • Proteaze Inhıbitörleri ( PIs)
 • Integrase Inhıbıtörleri ( INSTIs)
 • Fusion İnhibitörleri (Fıs)
 • Chemokine Reseptör Antagonistleri ( CCR5 antagonists).

HIV enfeksiyonu Nörolojik komplikasyonları nelerdir?

 • HİV e bağlı MSS komplikasyonları:
  • HAND ( HİV associated Neorologic Disaorders)
   • HIV ansefalopati yada
   • AİDS demansı,
  • Periferik nöropatiler,
  • Vakuolar myelopati.
 • İmmünyetmezliğe bağlı MSS komplikasyonları:
  • MSS lenfoması,
  • Progressif Multifokal Lökoansefalopati (PML),
  • Kaposi sarkomu,
  • MSS enfeksiyonları:
   • Tüberküloz menenjit,
   • Kriptokokal menenjitler,
   • Toksoplazmoz,
   • CMV ensefaliti,
   • Nörosistiserkoz.

HİV pozitif hastada Kriptokok enfeksiyonunudan şüphelenmek için CD4 kaç aolmalı?

 • HİV pozitif hastada CD4 100 ün altına inmeden Cryptococcal enfeksiyon beklenmez.
 • Cryptococcal meningoesnefalit bulguları:
  • Ateş, başağrısı, ense sertliği, bulant-kusma, mental bulanıklık, fotofobi, vizüel değişiklikler.

Kriptokok enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

 • BOS ve serumda kritokok antijen tayini ,
 • BOS çini mürekkebi ile boyama,
 • BOS ve kan kültürü,
 • Kriptokok meningoensefalitinde BOS bulguları:
  • BOS basıncı genellikle >200mm H2o dur
  • BOS şekeri normaldir,
  • BOS proteini yüksektir.
  • BOS kriptokok antijen testinin
   • Sensitivitesi % 100
   • Spesivitesi % 97.7 dir.

Kritokok menenjitinde başlangıç tedavisi nasıl olmalı?

 • Başlangıç teddavisinde Amfoterisin B ve Flusitozin olmalı buna Flukonazol ilave edilebilir.
 • Başağrısı için sık aralıklarla BOS alınmalı yada BOS şantı takılmalıdır.

AİDS tanımı nedir?

 • AİDS kronik HIV enfeksiyonudur,
 • HIV enfeksiyonuna bağlı CD4 sayısının 200 ün altına inmesi yada
 • HIV enfeksiyonuna bağlı oportünistik enfeksiyonların yada hastalıkalrın geliştiği tabloya AİDS denir.

Bütün HIV pozitif hastalar Antiretroviral tedavi almalımıdır?

 • Evet DHHS ART guideline e göre bütün HIV pozitif hastalar CD4 sayısına bakmaksızın antiretroviral tedavi almalıdır.

Başlangıç HIV tedavisi nasıl olmalı?

 • Birçok HIV başlangıç rejimi :
  • 2 NRTIs, +
  • NNRTIs ile kombine olarak ,+
  • Proteaz inhibitörü veya integraz inhibitörü içerir.
 • Abacavir verilecek ise HLA-B*5710 aleline bakmak fatal hipersensitiviteyi önlemek için gereklidir.

Kaposi Sarkom ençok nerede görülür?

 • Kaposi sarkoma Human Herpes Virüs tip 8 neden olur. (HHV8= Kaposi Sarkoma Associated Virüs)
 • HİV enfeksiyonu olsada olmasada ortaya çıkabilir.
 • Eğer HİV ve AİDS e bağlı olarak ortaya çıktıysa genellikle kırmızı mor küçük papül, nodül, plaklar şeklinde ve ençok baş, boyun, göğüs, sırt ve müköz membranlarda ortaya çıkar.
 • Mide , Gastro intestinal sistem, Akciğerler ve lenf bezlerine yayılır.
 • Altta yatan immünsüpresyonun tedavisi ile geriler.

HIV nefropatisi nedir ?

 • HIV pozitif hastda ortaya çıkan:
  • Proteinüri ( nefrotik seviyede),
  • Azotemi,
  • Normal tansiyon,
  • US de böbrekler normal – büyük,
  • Renal biyopside FSGS ( Fokal Segmental Glomerülo Skleroz) var ise HIV nefroptisi vardır denir.

Mesleki maruziyette PEP: Post –exposure HIV profilaksi ne zaman ?

 • Enfeksiyon kaynağının HIV pozitif olduğu tespit edildiyse,
 • Kaynağın HIV olma olasılığı şüpheliyse PEP düşünülebilir.
 • Düşük riskli temas varsa ( müköz membran teması ) iki ilaçlı basit profilasi başlanır.
 • Yüksek riskli temas vars ( iğne batması) üç ilaçlı ( expanded) tedavi rejimi ile profilaski başlanır.
 • Sağlık çalışanı ise ÜÇ ilaçlı expanded protokol ile profilaksi başlanır.
 • Tedaviye nekadar erken başlanırsa okadar iyi, tedavi 28 gün devam edilir.
 • BASHH tarafından önerilen profilaksi
  • TRUVADA (Tenofovir + Emtrictabine) Günde bir PO
  • KALETRA (Ritonavir + Lopinavir ) 2×2 PO 28 gün dür.

Mesleki olmayan maruziyette PEP: Post Exposure Profilaksi ne zaman ?

 • Mesleki olmayan maruziyet: şüpheli cinsel temas, İV ilaç bağımlılarında enjektör paylaşımı vb.
 • Vajina ,rektum, ağız mukozası, göz, bütünlüğü bozulmuş deri yada penetran her türlü temas risklidir.
 • Kan, vajinal salgı, semen, rektal sekresyon, anne sütü ile temas yüksek riskli,
 • Ter, idrar, tükrük, nazal sekresyonlar kan ile bulaşık değiller ise düşük riskli.
 • Eğer yüksek riskli temas var ve 72 saati geçmemiş ise üçlü profilaksi başlanması önerilir.
 • Şüpheli de olsa temas sonrası 72 saati geçmiş ise profilaski önerilmez,
 • Düşük riskli çıkartılar ile temas var ise profilasksi önerilmez.

Kimler Progressif Multifokal Lökoansefalopati  (PML) için risk taşır?

 • Progressif Multifokal Lökoansefalopati JC virüsün neden olduğu MSS enfeksiyonudur.
 • JC virüsün OLİGODENDROSİTleri enfekte etmesine bağlı olarak ortaya çıkar.
 • PML immünsüpressyon ile seyreden hastalıklarda yada immünosüpressan ilaç kullananlarda ortaya çıkar.
 • Hemen herzaman CD4 < 200 altında iken görülür.
 • Yavaş gelişen fokal nörolojik şikayetler, görüntülemede multifokal lezyonların varlığında PML den şüphlenmek gerek.
 • BOS da JC virüs PCR ile tespit edilebilir: Sensitivite : %74-93,
 • Tedavi altta yatan HIV in tedavisi ve immünsüpresyonun düzeltilmesidir.

Sağlık çalışanlarına HIV bulaşma riski ?

HIV pozitif bir hastadan sağlık çalışanına
 • Peruktan bulaşma ( iğne, ve kanlı delici kesici cihazlar ile) 1/300 (% 0,3),
 • Muköz membranlar yoluyla ( göz, ağız vb.) : 1/1000 ( % 0,001).
HIV pozitif hastalarda Toksoplazmoz riski nekadardır?
 • Toksoplazmoz intracellüler bir parazit olan Toksoplazma gondii enfeksiyonudur.
 • Genellikle iyi pişirilmemiş et, toprakla temas yada kedilerden bulaşır.
 • HIV pozitif hastalarda CD4 sayısı < 200 altında ise toksoplamoz görülebilri , özellikle CD4 <50 nin altında ise risk daha faladır.

HIV pozitif hastada ne zaman Toksoplazmozdan şüpheleneceğiz?

 • Hastada kişilik değişikliği olursa,
 • Hastada epilepsi gelişirse,
 • Hastada hemiparezi , afazi yada ataksi ortaya çıkarsa,
 • Hastada kranial sinir paralizileri, görme bozukluğu gelişmesi durumunda toksoplazmozdan şüpheleniriz.
 • Toksoplazmoz tanısı BOS PCR yöntemi ile, kanda Anti -Tokso IgG IgM titesinin artması ile ve karanial görüntüleme ile teşhis edilir.

Toksoplazmoz da başlangıç tedavisi nasıl olmalıdır?

 • Primethamin, sulfodiazin + folik asit ile tedaviye başlanır.

Sık görülen Bakteriyel Menenjit etkenleri hangileridir?

 • Streptococcus pneumonia,
 • Neisseria meningitidis,
 • Listeria monocytogenes,
 • Streptococcus agalactia,
 • Haemophilus influenzae,
 • Escherichia coli.

Bakteriyel menenjit şüphesinde ampirik tedavi nasıl olmalıdır?

 • <50 yaş altı için: ceftriakson / vankomisin ,
 • >50 yaş üstü için ceftriakson/ vankomisin/ ampisilin
 • İmmün süpressif hastaalrda: cefepim/ vankomisin/ampisilin,
 • Kafa travması- beyin cerrahi sonrası: cefepim / vankomisin,

Menenjit sebebi manarlar hangileridir?

 • Cryptococcus,
 • Coccidioides immitis,
 • Histoplazma capğsulatum,
 • Candida türleri,
 • Sporotrix shenkii,

HIV pozitif hastalarda nezaman Cryptococcal menenjit düşünelim?

 • CD4 100 ün ltında ise,
 • Ateş, başağrısı , bulantı, kusma, ense sertliği, mental bozulma, fotofobi, vizüel değişilliklerin görülmesi durumunda menjit ayrıcı tanısında Cryptokok lar da olmalı.

Bakteriyel ve viral menenjitelrde BOS bulgualrı nasıl olur ?

 • Bakteriyel menenjitelr: BOS basıncı yüksektir, Lökosit boldur- nötrofil hakimiyeti vardır, şeker düşüktür, protein yüksektir.
 • Viral menenjitler: BOS basıncı normaldir, Lökosit vardır ama LENFOSİT hakimiyeti vardır, şeker normaldir, proptein normal yada hafifyüksektir.

Bakteriyel menenjit klinik bulguları nelerdir?

 • MENENJİT TRİADI : ATEŞ+BAŞAĞRISI+ENSE SERTLİĞİ.
 • AYRICA
  • Bulantı, kusma,
  • Fotofobi,
  • Konfüzyon,
  • İrritabilite,
 • Erişkin hastada
  • Kerning
   • Sensitivite %5-15
   • Spesifite %95
  • Brudzinsky
   • Sensitivite % 5 – 9
   • Spesifite % 68
  • Ense sertliği
   • Sensitivite % 30
   • Spesifite % 94 bulunmuştur.

En sık görülen Viral menenjit sebepleri ve tedavileri:

 • Herpes simpleks virüs: Asiklovir,
 • Cytomegalovirüs: Gansiklovir, foscarnet.

Akut ve kronik osteomyelit ayrımı nasıl yapılır?

 • Akut osteomyelit: nötrofil hakimiyeti vardır ve damarlarda tromboz lar görülür.
 • Kronik osteomyelit:granülomatöz / fibröz dokular nedeniyle nekrotik kemik dokusu görülür, inflamatur hücreler çeşitlidir.

Osteomyelit tedavisinde biyopsi:

 • Mümkün ise ve hasta stabil ise antibiyoterapi başlanmadan osteomyelit dokusundan biyopsi ve kültür yapılmalı tedavi sonuç göre başlanmalıdır.
 • Osteomyelitlerde kan kültürü ancak % 50 pozitif bulunur.
 • Hasta antibiyotik alıyor ise antibiyotikler en az 48 72 saat kesildikten sonra biyopsi yapılmaldıır.

Bakteriyel osteomyelitlerin sık görülen sebepleri nelerdir*

 • Erişkin hastalarda:
  • Aureus,
  • Enterobacter ,
  • Streptococcus,
 • Orak hücre li hastalarda
  • aureus
  • Karakteristik olarak S

Osteomyelit patogenezi:

 • Kamiğe giren bakteri 48 saat içerisinde inflamatuar reaksiyon başlatarak hücre ölümü ve nekroza yol açmaya başlar.
 • Bakteriyel yayılma ve inflamasyon kemik şaftı içerisinde HARVESİAN sistem boyunca periosta kadar yayılır,
 • Subperiostal apse formları oluşur bunlar kemik nekrozlarına yol açar,
 • Periost rüptürleri komşu yumuşak dokuda apselere ve sinüs traktları oluşturarak dışarı fistülleşmeye yol açar.

Osteomyelit tedavisine cevap nasıl ölçülür?

 • Osteomyelit tedavisine cevap CRP ve sedimantasyon ile ölçülür.
 • Radyolojik düzelme antibiyotik tedavisinden çok sonra görülür.

Osteomyelit tedavisinde kemik dokuya iyi geçen antibiyotikler nelerdir?

 • Levofloksasin,
 • Trimetoprim sülfametaksazol,
 • Metronidazol,
 • Linezolid,
 • Clyndamisin,

Pnömoni tipleri nelerdir?

 • Viral pnömoniler,
 • Bakteriyel pnömoniler
  • Toplumdan kazanılmış pnömoniler,
  • Nozokomiyal ( hastane kaynaklı ) pnömoniler,
  • Sağlık hizmetleri ile ilişkili pnömoniler,
  • Ventilatör ilişkili pnömoniler,
  • Aspirasyon pğnömonileri.
 • Fungal pnömoniler,
 • İdiyopatik insterstisyel pnömoniler ( infeksiymöz olmayan).

Fizik muayenede Pnömoni düşündüren bulgular:

 • Matite artışı,
 • Bir alanda artan krepitan raller,
 • Prülan balgam.

CURB – 65 nedir ve Pnömoni tedavisini nasıl belirler?

 • CURB -65 skorlaması Pnömonili hasta hospitalizasyonu için kullanılır.
  • C= Konfüzyon
  • U= Üre>20,
  • R=Solunum sayısı>30,
  • B= Tansiyon < 90/60
  • 65= yaş >65
  • Her bir parametre için 1 puan verilir
   • SKOR = 0-1 = > EVDE TEDAVİ EDİLEBİLİR,
   • SKOR = 2=> YAKIN GÖZLEM YADA KISA SÜRELİ HOSPİTALİZASYON ÖNERİLİR,
   • SKOR= 3-5 => HOSPİTALİZASYON GEREKLİ.

Toplumdan kazanılmış pnömonilerde en sık görülen etkenler nelerdir?

 • Streptococcus pneumonia ( en sık),
 • Aureus,
 • Haemophilus influenzae,
 • Legionella,
 • Pseudomonas,
 • Virüslar.

Sağlık hizmeti ile ilişkili Pnömoni kriterleri nelerdir?

 • Son 90 gün içinde en az 48 saat hospitalize edilmiş olmak,
 • Bakım evi yada huzur evinde kalıyor olmak,
 • Diyaliz hastası olmak,
 • Son 30 gün içinde İV antibiyotik yada kemoterapi almış olmak.

Nozokomial Pnömoni kriterleri:

 • Hastaneye yatıştan itibaren 48 saat sorna başlayan ve yatış sırasında olması ihtimal dışı olan pnömoni nozokomial pnömonidir.

Pnömonilerde ampirik tedavi nasıl olmalı?

 • Toplumdan kazanılmış pnömonilerde:
  • Ceftriakson/ azitromisin veya
  • levofloksasin,
 • Nozokomial pnömonilerde ve ventilatör ilişkili pnömonilerde :
  • Cefepim / vankomisin

Toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde İV – Oral tedavi geçişi

 • 3gün İV tedaviyi takiben PO tedaviye geçiş ile / gün IV takiben PO geçiş arasında anlamlı fark bulunmamış !!

Pnömoni tedavisinde tedavi süresi:

 • Toplumdan kazanılmış pnömonilerde tedavi süresi minimum 5 gün.
 • MRSA tedavisi min 8 gün olmalı.
 • Pseudomonas pnömonisi min 14 gün tedavi almalı.

Pnömoni sonrası kontrol akciğer grafisi isteyelim mi?

 • Rutin olarak istemek endike değil ancak
  • Sigara içenlerde,
  • 50 yaş üstünde altta yatan AC tm eradike etmek için 7 – 12 . haftalar arasında akciğer grafisi istenmeli.

Akciğer Tüberkülozu radyolojik görüntüleri

 • Primer TBC : orta veya alt zonlarda infiltrasyon,
 • Reaktivasyon TBC : üst lob yada alt lob apikal alanlarda infiltrasyon
 • Latent TBC: üst lob yada hiller alanda pulmoner nodül veya tüberkülomlar ( kalsifiye nodüller),
 • Kaviter TBC: ilerlemiş enfeksiyon/ yüksek patojenşiteye işaret eder.
 • Miliyer TBC: darı taneleri gibi yaygın küçük nodüller,
 • Plevral TBC: plevral effüzyon, ampiyem.

En sık görülen Ekstrapulmoner tüberküloz enfeksiyonları:

 • Tüberküloz menenjit,
 • İskelet sistemi tüberkülozu: omurgaya tutarsa POTT hastalığı denir.
 • Genito üriner Tüberküloz
  • Skrotal kitle,
  • Prostatit,
  • Orşit,
  • Epididimit,
  • Pelvik Inflamatuar Hastalığı taklit eden pelvik tutulum.
 • Gastro intestinal Tüberküloz :
  • İyileşmeyen mukozal ülserler,
  • Disfaji,
  • Peptik ülsere benzer abdominal ağrılar,
  • İnce bağırsağı tutarsa malabsorbsyon yapar,
  • Kalın bağırsağı tutarsa hematoşezi / diyare yapar.
 • Renal tüberküloz,
 • Mesane tüberkülozu ( BCG tedavisi sırasında da olur),
 • Periton tübberkülozu.

Tüberküloz tedavisinde 4 lü tedavi ( RİPE tedavisi) ve yan etkileri:

 • Rifampisin: karaciğer disfonksiyonu, kırmızı idrar, kırmızı sekresyonlar, döküntü, ateş, bulantı,
 • İzoniyazid: karacieğr disfonksiyonu, periferik nöropati, Vit B6 eksikliği,
 • Pirazinamid: karacieğ disfonksiyonu, eklem ağrıları,
 • Etambutol: karaciğer disfonksiyonu, kırmızı – yeşil renk körlüğü, optik nörit.

Tüberküloz bulaşı için risk faktörleri nelerdir?

 • Tüberküloz bulaşı için 4 ana faktör belirleyicidir:
  • Hastanın immün sistemi,
  • Damlacıkta bulunan organizma yoğunluğu,
  • Organizma konsantrasyonu,
  • Kontamine havaya nekadar süre maruz kalındığı.

Asemptomatik Bakteriüri:

 • Kimler tedavi edilmeli?
  • Hamileler,
  • Kısa süre içerisinde ürolojik girişim geçirmiş olanlar yada ürolojik girişim planlananlar,
  • Renal transplant hastalarında asemptomatik bakteriüri tedavi edilmeli.

Dizüri sebepleri:

 • Üriner enfeksiyonlar,
 • Nefrolithiazis,
 • Vajinitler ( Kandida, Bakteriyel vajinozis, Trikomonas ),
 • Pelvik İnflamatuar Hastalıklar,
 • Üretritler( Chlamidial, gonokokal, mycoplazmal, Ureoplazmal),
 • Strüktüral ürethral anormallikler ( üretral divertikül, yapışıklıklar).

Komplike olmamış Üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik tedavi seçenekleri:

 • Cephaleksin,
 • Nitrofurontain,
 • Baktrim,
 • Fosfomisin,
 • Ciprofloksasin,

Piyelonefritte ampirik tedavi seçenekleri:

 • Oral:
  • Levofloksasin,
  • Trimetoprim sülfometaksazol,
 • Parenteral:
  • Seftriakson,
  • Cefepim,
  • Levofloksasin ( çok tercih edilmez).

Komplike üriner sistem enfeksiyonu kriterleri:

 • Aşağıdakilerden herhangi birsinin varlığı durumunda Komplike Üriner Enfeksiyon deriz.
  • Hastaneden kazanılmış ( nosokomial) enfeksiyon ise,
  • Şikayetelr 7 günden fazla sürmüş ise,
  • Böbrek yetmezliği varsa,
  • Üriner sistemde obstrüksiyon varsa,
  • Kalıcı kateter / stent varsa,
  • Nefrostomi tüpü varsa,
  • Üriner sistemde fonksiyonel anormallik varsa,
  • Renal transplant hastası ise,
  • İmmün süpresyon varsa,
  • Gebe ise,
  • Diyabetik ise üriner sistem enfeksiyonu komplike dir denir.

Komplike üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde ampirik seçenekler nelerdir?

 • Oral tedavi:
  • Levofloksasin,
  • Parenteral tedavi :
   • Cefepim,
   • Levofloksasin ( çok tercih edilmez).
239 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,