SENDROMLAR

image_pdfimage_print

ÇEVRESEL SEBEPLERE BAĞLI SENDROMLAR

 • AKUT RADYASYON SENDROMU

Radyasyona maruz kalma sonucu ortaya çıkar;

 • Maruziyetten 12 saat sonra bulantı kusma
 • 24 saat sonra aşırı halsizlik, yorgunluk, tükenme, ateş ve ishal.
 • Daha sonra peteşiyal hemorajiler hipotansiyon, taşikardi taşipne ağır kanlı ishal ve müdahale edilmez ise ölüm görülür.
 • ÇİN RESTORANI SENDROMU

Yemeklerde kullanılan ÇİN tuzu denen Mono Sodyum Glutamat a bağlıdır ( MSG):

 • Ciltte karıncalanma ve yanma hissi, özellikle ağız etrafında
 • Göğüs ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Terleme, yüzde şişme hissi
 • Bulantı, halsizlik olur, genellikle kendi kendine geçer.
 • BROWN SEQUARD SENDROMU

Medülla Spinalis yarım kesisi sonucu ortaya çıkan tablodur.

 • Kesi olan tarafın karşısında ağrı ve ısı duyusu kaybı
 • Kesi olan tarafta propriosepsiyon ve diskriminasyon duyu kaybı olur.

KARDİYOVASKÜLER SENDROMLAR

 • ADAM – STOKES SENDROMU

  • Tam kalp bloğu gelişmesi sonucu nabzın durması veya yavaşlaması ile ortaya çıkan ani şuur kaybı halidir.
  • Senkop her zaman vardır (yani şuur her zaman gider ) ancak konvülsyon her zaman olmaz.
 • BARLOW SWNDROMU

  • Floppy mitral valve, massif mitral kapak prolapsusu sonucu ortaya çıkar,
  • Geç apikal sistolik murmur, sistolik klik duyulur.
 • EİSENMENGER’S SENDROMU

  • Ventriküler septal defekt sonucu gelişen
  • Pulmoner hipertansiyon ve siyanoz dur.
 • FLOPPY-VALVE SENDROMU

  • Kapakların miksömatöz dejenerasyonu sonucu mitral kapak yetmezliğidir.
 • LERİCHE’S SENDROMU

  • Distal aort oklüzyonu sonucu ortaya çıkan:
   • Kalça baldır ve bacakta güçsüzlük, yorgunluk hissi,
   • İmpotans.
 • BEHÇET SENDROMU

  • Otoimmün vaskülite bağlı
   • Oral ve genital alanda ülserler, aftlar,
   • Uveitis,
   • Optik atrofi.
 • OMUZ EL SENDROMU

  • Bazı kalp krizlerinde n sonra görülen Omuzda ağrı elde şişme
 • HASTA SİNÜS SENDROMU

  • Kaotik atrial aktiviteye bağlıdır,
  • P dalgalarında sürekli değişim olur,
  • Bradikardi, rekürran, ektopik atımlar, taşikardi atakları olur.
 • SÜPERİYÖR VENA KAVA SENDROMU

  • Vena Kava Süperiyör ün tümör vb sebebiyle tıkanması sonucu ortaya çıkar,
   • Pelerin tarzı ödem,
   • Yüz boyun ve kolda venlerde engorjman,
   • Kuru öksüsürk,
   • Dispne.
 • TAKAYASU SENDROMU

  • Aortik ana damarların artritidir.
   • Genç kadınlarda daha sık görülür,
   • Nabız alınamaz.
 • WOLF PARKİNSON WHİTE SENDROMU

  • EKG de paroksismal taşikardi,
  • Kısa P-R,
  • Delta dalgaları=erken QRS kompleksi vardır,
  • Taşiaritmi epizotları olur, hastalar çarpıntıdan şikayet eder, senkop olmaz.

İATROJENİK SENDROMLAR ( MEDİKAL GİRİŞİME BAĞLI )

 • AFFERENT LOOP SENDROMU

  • Gastro-jejunostomi proksimalinde yer alan Gastro-jejunal loop tıkanması sonucu gelişir,
  • Gıda alımını takiben ağrı, bulantı, duodenal distansiyon olur.
 • ASHERMAN SENDROMU

  • Cerrahi girişimlere bağlı olarak Uterus endometrial kavitesinin yapışması sonucu
   • Amenore ve infertilite.
  • ULYSES SENDROMU
   • Yanlış pozitif bir veriyi izleyen gereksiz test ve girişimler yığını- işgüzarlık.

NEOPLASTİK SENDROMLAR

 • KARSİNOİD SENDROM

  • Bradikinin+ serotonin salgılayan karsinoid tümörlere bağlı olarak gelişen
   • Siyanotik, flushing tarzında kızarma morarma atakları,
   • Diare,
   • Bronşial spazm,
   • Ödem, asit tablosu.
 • CRONKHİTE – CANADA SENSROMU

  • Gastro intestinal polipler + diffüz alopesi + tırnak distrofileri;
   • Protein kaybettiren enteropative malabsorbsyon sık görülür.
 • GARTNER SENDROMU

  • Herediter dominant olarak geçen multipl tümörler:
   • Kafatasında osteoma, fibroma, epidermoid kistler,
   • Kolonik poliposis (APC geni), kolonik adenokarsinoma predispozisyon.
 • LAMBERT EATON SENDROMU

  • Karsinomalara bağlı ortaya çıkan progressif proksimal kas güçsüzlüğü.
 • MEİGS SENDROMU

  • Over fibromu sonucu;
   • Asit ve hidrotoraks.
 • PANCOAST SENDROMU

  • Pulmoner apeks tümörüne bağlı olarak ortaya çıkan
   • Göğüs ve kolda nevritik ağrılar,
   • Kolda kas atrofisi,
   • Servikal sempatiklerin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan; Horner sendromu.
 • HORNER SENDROMU

  • Beyin kökünü tutan CVO lar, pulmoner apeks tümörü ( pancost tm) , brakial pleksus zedelenmesi, post ganglionik nöron zedelenmesi, dissekan karotis anevrizması, miren, orta kranial fossa tm vb bağlı Okülosempatik parezi: gözün sempatik innervasyonunun kesilmesi sonucu o tarafta
   • Ptozis ( parsiyel)
   • Myozis
   • Anhidroz (hemifasial)
 • PEUTZ JEGHER SENDROMU

  • İnce barsak polpozisi ( hamartom)
  • Dudaklarda ve ağız etrafında melanin hiperpigmentasyonu.

KONGENİTAL SENDROMLAR

 • CEREBELLAR SENDROM

  • Kongenital cerebellar ataksi.
 • SERVİKAL SENDROM

  • C7 fazlalığına bağlı brakial pleksus basısı sonucu
   • C7 alanı boyunca omuza, kola, önkola yayılan ağrı.
 • DANDY –WALKER SENDROMU

  • Magendi ve luska foreminalarının obstrüksiyonuna bağlı infantil hidrosefali
 • Dİ GEORGE SENDROMU

  • Kongenital olarak 3. Ve 4. Brakial arkların gelişmemesi sonucu Timus ve Paratiroid yokluğuna bağlı şikayetler:
   • Hücresel immünite yokluğu sonucu sık viral – fungal enfeksiyonlar,
   • Karakteristik fasiyal deformite.
 • DOWN SENDROMU

  • Trisomy 21
   • Mental retardasyon,
   • Klasik yüz ifadesi,
   • Avuç içinde simeon hattı.
 • FANCONİ SENDROMU

  • İdiopatik, genetik (sistinozis) veya edindsel (ATN, metal intoks, salisilat intoks) bağlı renal tübüler işlevin bozulması sonucu ortaya çıkan
   • Glikozüri, hipostenüri (dansite düşüklüğü),
   • Hiperürikozüri, fosfatüri, kalsüri, proksimal renal tübüler asidoz, amino asidüri ve D-vitaminine dirençli raşitizm görülür.
 • EHLER DANLOS SENDROMU

  • Konjenital kollajen defekti sonucu
   • Deride hiperelastisite,
   • Eklemlerde hiper fleksibilite – ekstensibilite.
 • FETAL ALKOL SENDROMU

  • Gebelikte alınan alkole bağlı fetal malformasyonlar;
   • Gelişme geriliği,
   • Kraniofasial anormallikler,
   • Ekstremite anormallikleri.
 • GOODPASTURE SENDROMU

  • Bazal membran antikorlarına bağlı olarak ortaya çıkan
   • Böbrekte glomerülo nefrit ,
   • Akciğer tutulumuna bağlı hemoptizi.
 • KLİNEFELTER SENDROMU

  • Trisomi XXY
   • Testiküler atrofi
   • İdrarda gonadotropinler in artması.
 • KLİPPEL FEİL SENDROMU

  • Servikal vertebraların füzyonu
  • Doğuştan kısa boyun
  • Boyun hareketlerinde kısıtlılık
  • Beyin sapı ve cerebellar anormallik
  • Kısa saç.
 • LESCH NYHAN SENDROMU

  • Hipoksantin Guanin Fosforibozil Transferaz (HGPRT) enzim eksikliği ne bağlı
   • Hiperürisemi,
   • Ürik asit böbrek taşları,
   • Koreatetoz,
   • Mental retardasyon, otizm, spastik cerebellar palsy,
   • X e bağlı ressesif.
 • MARFAN SENDROMU

  • Kongenital Konnektif doku hastalığı
   • Araknodaktili: anormal uzun parmak ve kollar,
   • Lens subluksasyonu,
   • Dissekan aort anevrizması.
 • POST RUBELLA SENDROMU – KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU

  • Gebelikte gerçirilen rubella enfeksiyonu sonucu bebekte infantil defekt.
   • Mikroftalmi
   • Katarakt
   • Sağırlık,
   • Mental retardasyon,
   • PDA
   • Pulmoner arteriyel stenoz
 • PRADER WİLİ SENDROMU

  • Kısa boylu
  • Mental retarda
  • Polifaji- obezite ,
  • Seksüel infantilizm.
  • RENDU OSLER WEBER SENDROMU
   • Herediter Hemorajik Telenjiektaziler
 • TURNER SENDROMU

  • XO monosomy
   • Dwarfizm,
   • Pelerin boyun
   • Amenore
   • Dirsekte valgus
 • WİLSON SENDROMU

  • Serüloplazmin anormalliği sonucu bakır birikimi
  • Mental retardasyon
  • Siroz
  • Hepatolentiküler dejenerasyon

ENDOKRİN VE REPRODÜKTİF SENDROMLAR

 • AMENORE GALAKTORE SENDROMU

  • Pitüiter anormallik sonucu fizyolojik olmayan Laktasyon,
 • CONN SENDROMU

  • Primer hiperaldosteronizm
   • Kas güçsüzlüğü
   • Hipertansiyon,
   • Hipopotasemi
   • Alkaloz.
 • CUSHİNG SENDROMU

  • Kortizol hipersekresyonu na bağlı
   • Yüz ve gövdede obezite ekstremitelerde zayıflama,
   • Bufalo hörgücü,
   • Kemiklerde dekalsifikasyon, zayıflama,
   • Kortikoid diyabet,
   • Hipertansiyon.
 • PREMENSTRURİYEL SENDROM (PMS)

  • Göğüslerde huzursuzluk hissi,
  • Karın ağrısı, susama,
  • Başağrısı,
  • Pelvik kongesyon,
  • İrritabilite,
  • Bulantı kusma atakları.
 • SHEEHAN SENDROMU

  • Postpartum pitüiter nekroz
   • Hipopitüitarizm
 • STEİN LEVENTHALL SENDROMU

  • Polikistik over
   • İnfertilite,
   • Amenore,
   • Hirsutizm,
 • TESTİKÜLER FEMİNİZASYON

  • Etkisiz testosteron
   • Komplet female eksternal genitaliya,
   • İnkomplet vajina,
   • Rudimenter uterus.

PULMONER SENDROMLAR

 • KARTAGENER SENDROMU

  • Situs inversus,
  • Kronik sinüzit,
  • Bronşit.
 • HAMMAN RİCH SENDRONU

  • Akciğer insterstisyel fibrozisi.
 • MİDDL LOB SENDROMU – ORTA LOB SENDROMU

  • Sağ akciğer orta lobda Kronik pnemoni ve atelektazi.
 • SHURG STRAUSS SENDROMU

  • Alerjik granülomatöz angiitis
  • Astım,
  • Ateş,

İNFEKSİYÖZ SENDROMLAR

 • FİTZ HUGH CURTİS SENDROMU

  • Kadınlarda gonokok komplikasyonu : Gonokokal perihepatit.
 • GUİLLAN BARRE SENDROMU

  • İnfeksiyöz polinörit.
 • HUNT SENROMU

  • Geniculate ganglion Nervus facialis (CN VII) Herpez Zoster enfeksiyonu,
   • Yüz felci.
   • Kulak zonası.
 • REİTER SENDROMU

  • Klamidial enfeksiyonu takiben
   • Üretrit,
   • İridosiklit- konjüktivit,
   • Artrit,
   • Keratoderma blenorrhagikum deri lezyonları,
   • Karaciğer nekrozu, karaciğerde yağlı dejenerasyon.
 • SCALDED SKİN SENDROMU – HAŞLANMIŞ DERİ SENDROMU

  • Stafilokokus aureus a bağlı toksik epidermal nekroliz.
 • STEVEN JOHNSON SENDROMU

  • Komplike eriteme multiforme
   • Ağız ve genital alanıda içine alan Geniş deri alanlarında soyulma dökülme.
   • Muköz membranlarda tutulum:
    • Stomatit,
    • Konjoktivit,
    • Üretrit,
    • Ateş,
    • Başağrısı,
 • TOKSİK ŞOK SENDROMU

  • Stafilokokus aureus eksotoksini TSST sebep olduğu sistemik anafilaksi
   • Ateş,
   • Kusma, ishal,
   • Döküntü – desquamasyon.
 • WATERHOUSE FRİEDRİCHSON SENDROMU

  • Meningokokal menenjit i takiben ortaya çıkan dissemine intravasküler koagülasyon
   • Adrenal glandlarda hemorajik enfekt,
   • Fulminan adrenal yetmezlik,
    • Bulantı,
    • Kusma,
    • Şok,
    • Ağır purpura,
    • Siyanoz,
    • Dolaşım kollapsı, şok.

RENAL SENDROMLAR

 • KEMMELSTIEL WILSON SENDROMU

  • Diyabetik glomerüloskleroz.
 • BARTTER SENDROMU

  • Juxtaglomerüler hücre hiperplaisi ne bağlı
   • Hiperaldosteronizm,
    • Hipokalemik alkaloz,
    • Renin-angiotensin artışı,
   • Hipertansiyon yok,
 • THORN SENDROMU

  • Tuz kaybettiren böbrek.

NÖROLOJİK SENDROMLAR

 • KARPAL TUNNEL SENDROMU

  • Median sinirin karpal tünel içinde sıkışması sonucu gelişir. Median sinir alanında ağrı uyuşma olur.
 • FROIN SENDROMU

  • Beyin omurilik akışında bloj ve BOS un ksantokromik yeşil renk alması.
 • AKUT BRAİN SENDROMU – AKUT BEYİN SENDROMU

  • Aniden ortaya çıkan
   • Delirium,
   • Konfüzyon.
 • GERSHMANN SENDROMU

  • Oksipital alan ve anular girus arasında meydana gelen hasara bağlı
   • Afrafi,
   • Parmak agnozisi,
   • Akalküli,
   • Sağ – sol dizorientasyonu.
 • KORSAKOF SENDROMU

  • Kronik alkolizme bağlı yakın geçmişe ait hafıza kaybı.
 • RİLEY DAY SENDROMU

  • Familial disotonomi.

GASTRO-İNTESTİNAL SENDROMLAR

 • MALLORY-WEİSS SENDROMU

  • Özefagus alt uç yırtığına bağlı ( genellikle kusma sırasında olur, sıklıkla alkoliklerde görülür)
 • MALABSORBSYON SENDROMLARI

  • Yetersiz gıda absorbsyonu.
   • İshal,
   • Gelişim geriliği,
   • Kilo kaybı,
 • BARRET SENDROMU

  • Alt özefağusun kronik peptik ülseri sonucu
   • Özefagal kolumnar epitelin skuamöz epitele metaplazisi.
 • ZOLLİNGER ELLİSOHN SENDROMU

  • Gastrin salgılayan tümöre bağlı
   • Gastrik hiperaktivite ve
   • Ciddi peptik ülser.
 • PLUMMER VİNSON SENDROMU

  • Özefagal perde
   • Disfaji,
   • Dilf papillalarına atrofi,
   • Hipokromik anemi,

RETİKÜLOENDOTELİAL VE HEMATOLOJİK SENDROMLAR

 • BANTİ SENDROMU

  • Portal hipertansiyon yada splenik ven trombozuna bağlı:
   • Kronik kongestiv splenomegali,
 • BUD CHİARİ SENDROMU

  • AKUT: Hepatik ven trombozuna bağlı massif assit ve dramatik tablo.
  • KRONİK: Yavaş gelişen hepatomegali, portal hipertansiyon, bulantı, kusma, ödem.
 • DUBİN JOHNSON SENDROMU

  • Konjuge bilirubin ekskresyonunda defekt sonucu rekürran sarılık.
  • Kanda direk hiperbilürübinemi.
 • CHIDIAK HIGASHI SENDROMU

  • Büyük inküzyonlu lökositler
 • CRUVEİLHIER BAUMGARTEN SENDROMU

  • TRİAD
   • Karaciğer sirozu,
   • Kaput medusa,
   • Venöz hum ve trill.
 • FELTY SENDROMU

  • Romatoid artrit,
  • Splenomegali,
  • Lökopeni,
  • Anemi,
 • LOFFLER SENDROMU

  • Eoziofili
  • Akciğerde infiltratif alan.
 • YELLOW NAİL SENDROMU- SARI TIRNAK SENDROMU

  • Tırnak gelişimi durur,
  • Konveksivite srtar,
  • Kalınlığı artar,
  • Yeşil-sarı renk alır.
   • Lenfödem, bronşit, kronik broşiektazi ile sık görülür.
 • KOSTAKONDRAL SENDROM

  • Göğüs ağrısı ve kostakondral eklemlerde hassasiyet.
 • TİETZE SENDROMU

  • Kostokondrit
  • Kostokondral eklemde şişme ve hassasiyet var inflamasyon var.
 • MİKULİCZ SENDROMU

  • Tükrük ve gözyaşı bezlerinde büyüme inflamasyon,
   • Sarkoidoz,
   • Tüberküloz,
   • Lösemi de görülür.
 • MUNCHAUSEN SENDROMU

  • Malingering
   • Zarar verecek derecede hastalık taklidi yapmak.
 • PİKWİKİAN SENDROMU

  • Obezite,
  • Hipoventilasyon,
  • Somnolans,
  • Eritrositoz.
 • RESTLESS LEGS SENDROMU – HUZURSUZ BACAK SSENDROMU

  • Huzursuz ve uykusuz bırakacak denli bacak hareketi.
 • SJÖGREN SENDROMU

  • Otoimmün kompleks
   • Keratokonjoktivitis sicca,
   • Muköz membranlardakuruluk,
   • Yüzde telanjiektaziler,
   • Parotis bezinde büyüme.

 

350 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

0 / 5. 0

Posted in MEDİKAL
Tags: , ,