Af- MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KISITLI ANTİBİYOGRAM BİLDİRİM TALİMATI

image_pdfimage_print

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KISITLI ANTİBİYOGRAM BİLDİRİM TALİMATI

Klinik (tıbbi) mikrobiyoloji laboratuvarında, bakteri izolatları için uygulanan antimikrobiyal duyarlılık testlerinde, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin Antimikrobiyal Duyarlılık Testlerinde standardizasyon(ADTS) komitesinin önerisine göre, halen geçerli en kapsamlı standart olan .B.D.’nin “Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI) M2-A (-A10), M7-A (-A8) ve M100-S standartları (Ocak, 2011-S21) kullanılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında kısıtlı bildirim uygulaması için CLSI önerileri, test ve raporlama gruplarına göre antimikrobiyallerin sınırlandırılması biçimindedir.

Bu standartlarda, antimikrobiyaller, hangi durumlarda test edilmesi ve rapor edilmesi gerektiğine göre oluşturalan A, B, C, U (“urine”), O (“optional”) ve I (“investigational”) gruplarında sınıflandırılmıştır.

A Grubu: Söz konusu etken ile oluşabilecek enfeksiyonu tedavi edebilen temel antibiyotik gruplarını içerir Primer olarak test ve rapor edilir.

B Grubu: Etken A grubundakilere dirençli ise klinik ve hasta özellikleri dikkate alınarak A Grubu antibiyotikler kullanılamıyorsa B grubundakilerin kullanımı gerekiyorsa, enfeksiyon birden çok etkenden oluşuyorsa birden fazla bölgede ise rapor edilir.

C Grubu: B Grubundaki durumlar oluştuğunda çok nadir bir etken izole edildiğinde, A ve B Grubu antibiyotikler kullanılamıyorsa test ve rapor edilirler. Ek olarak test edilecek ve selektif olarak rapor edilecek ajanlardır.

U Grubu: Sadece idrar örnekleri için ek olarak test ve rapor edilecek ajanlardır.

O grubu: bir mikroorganizma grubu için klinik indikasyonu olup FDA onayı yoksa tercihe bağlı olarak test edilebilir.

Bildirimi kısıtlanan antibiyotik test sonuçlarına hastanın özel bir klinik durumu varsa ilgili uzmana mikrobiyoloji uzmanı tarafından bildirilir.

PSEUDOMONAS AERUGINOSA / ACİNETOBACTER SPP

 • Aztreonam (ATM)
 • Seftazidim (CAZ)
 • Mezlosilin (MEZ) / Piperasilin (PIP)
 • Gentamisin (GN)
 • Amkasin (AK)
 • Tobramisin (TOB)
 • Sefaperazon /Sulbaktam (SCF)
 • Sefepim (CEF)
 • Siprofloksasin (CIP)
 • Meropenem (Yoğun bakım / Yenidoğan rapor edin) / (Imıpenem)
 • Karbenisilin (İdrar izolatları)
 • Seftizokim (ZOX) (İdrar izolatları)
 • Levofloksasin / Norfloksasin / Ofloksasin (İdrar izolatları)

Bu antibiyotiklerin hepsine dirençli bir suş ise aşağıdaki antibiyotikler ilave edilebilir.

 • Sefotaksim
 • Seftriakson
 • Netilmisin
 • Kloramfenikol (İdrar izolatlarına koymayın)
 • Kotrimaksazol

Tüm antibiyotik duyarlılık sonuçları için sorumlular: Kısıtlı antibiogram bildirimi doktorun istemi ve endikasyonu dahilinde kaldırılacaktır.

STAPHYLOCOCCUS SPP.

 • Oksasilin (OX) MRS’ları tanımlamak içindir. Metisilin dirençli veya duyarlı olarak rapor ediniz.
 • Penisilin (P)*
 • Eritromisin /Azitromisin /Klaritromisin (İdrar izolatlarına koymayınız)
 • Klindamisin (İdrar izolatlarına koymayınız)
 • Gentamisin
 • Levofloksasin /Siprofloksasin / Ofloksasin
 • Kotrimaksazol
 • Vankomisin (MRS ise rapor ediniz)
 • Teikoplanin (Dirençli ise; E test ile doğrulama yapınız. MRS ise rapor ediniz)
 • Norfloksasin (İdrar izolatları için)
 • Rifampin
 • Tetrasiklin

*P: Duyarlı Stafilokoklar

Penisilinlere, Sefalosporinlere, İmipeneme*, Meropeneme* duyarlı olarak rapor ediniz.

* (Yenidoğan yoğun bakım üniteleri için)

OX: Dirençli Stafilokoklar için;

Tüm betalaktam, beta laktamaz antibiyotiklere dirençli olarak rapor ediniz: Penisilin; Amoksisilin, Ampisilin, Tikarsilin, Piperasilin, Mezlosilin, Karbenisilin. Amoksisilin-Klavulanat,Sulbaktam Ampislin, Piperasilin-Tazobaktam, Tikarsilin-Klavulanat, Cefazolin, Cefalotin, İmipenem,Meropenem.

P: Dirençli, OX Duyarlı Stafilokoklar için;

 • Şu antibiyotiklere dirençli olarak rapor ediniz:
  • Penisilin
  • Amoksisislin
  • Ticarsilin
  • Piperasilin
  • Karbenisilin (İdrar izolatları için)
 • Şu antibiyotiklere duyarlı olarak rapor ediniz:
  • Nafsilin
  • Metisilin
  • Amoksisilin-Klavulanat
  • Sulbaktam-Ampisilin
  • Piperasilin-Tazobaktam
  • Tikarsilin-Klavulanat
  • Cefazolin
  • Cefalotin
  • İmipenem
  • Meropenem

ENTEROBACTERIA

 • Ampisilin (AMP)
 • Mezlosilin (MEZ) / Piperasilin
 • Piperasilin-Tazobaktam
 • Sulbaktam-Ampisilin / Amoksisilin-Klavulanat
 • Gentamisin (GN)
 • Amikasin (AK)
 • Sefalotin (KF) Duyarlılığı (Sefoklor, Sefoleksin, Sefradin, Sefapirine de duyarlılığı gösterir.)
 • Sefazolin
 • Sefoksitin (FOX) / Sefaperazon
 • Sefuroksim (CXM)
 • Sefepim (CEP)
 • Sefotaksim (CTX) / Seftriakson / Seftizoksim
 • Aztreonam (ATM) – ESBL için indikatördür (Tarama sınır değeri ≤ 27 mm)
 • Seftazidim (CAZ) – ESBL için indikatördür (Tarama sınır değeri ≤ 27 mm)
 • Levofloksasin / Siprofloksasin
 • Meropenem / İmipenem (Sadece Yoğun bakım, yenidoğana Rapor edilir.)
 • Kotrimaksazol (SXT)
 • Karbenisilin (PY) (İdrar izolatları için)
 • Oflaksasin (NOR) / OFL (İdrar izolatları için)
 • Nitrofrantoin (F) (İdrar izolatları için)

NOT:

 • ESBL üreten suşlar tüm Penisilinlere, Sefalosporinlere ve Aztreonama Dirençli rapor edilmelidir.
 • Aminoglikozit disklerini Sefalosporinlere yakın koymayınız.
 • Bu antibiyotiklerin hepsine direnç varsa aşağıdaki antibiyotikler ilave edilir.
 • Kanamsin
 • Netilmisin
 • Tetrasiklin
 • Tobramisin
 • Kolramfenikol (İdrar izolatlarına koymayın)

ENTERECOCCUS SPP

 • Penilin (P) / Ampisilin (AMT)
 • Vankomisin (VA) (Kan, BOS izolatlarına ve diğer antibiyotiklere direnç varsa rapor edilir.)
 • Teikoplanin (TEC) (Kan, BOS izolatlarına ve diğer antibiyotiklere direnç varsa rapor edilir.)
 • Levofloksasin / Siprofloksasin (CIP) / Norfloksasin (NOR) (İdrar izolatları için)
 • Nitrofrontain (F) (İdrar izolatları için)
 • Gentamisin (GN) (Yüksek seviyede direnç tarama için)
 • Streptomisin (Yüksek seviyede direnç tarama için)

NOT: Penisilin duyarlılığı: Beta-Laktamaz üretmeyen Enterekoklarda Ampisilin, Ampisilin-Sulbaktam, Amoksasilin-Klavulanik asit, Piperasilin-Tazobaktam duyarlılığını belirlemek için kullanılır. Kan ve BOS izolatlarında Beta-Laktamaz testi yapınız.

STREPTOKOKLAR (Streptecoccus pnömoniae hariç)

 • Eritromisin (Eritromisin duyarlı suşları Azitromisin ve Klaritromisine de duyarlı olarak rapor ediniz.)
 • Penisilin (P) / Ampisilin (AMP)
 • Kloramfenikol (CL)
 • Klindamisin (DA) (İdrar izolatlarına rapor etmeyin)
 • Vankomisin (VA)
 • Teikoplanin
 • Cefepim / Sefotaksim (CTX) / Seftriakson (CRO)
 • Levofloksasin / Oflaksasin (OFX)

o Setreptekoklar kan ve normalde steril olan vücut sıvılarında izole edildiğinde; Penisilin duyarlılığı MIC yöntemi ile bakılmalıdır.

o Penisilin, Ampisilin, Levofloksasin ve Ofloksasin için disk difüzyon yorumlama kriterleri BetaHemolitik Streptekoklarda bildirmek içindir.

Grup A ve B Streptekoklar için Penisilin ve diğer Beta-Laktam antibiyotiklere, Vankomisine duyarlılık testi yapmak rutin olarak gerekli değildir. Henüz dirençli suş tespit edilmemiştir. Her hangi bir suş bahsedilen antibiyotiklere orta derecede duyarlı yada dirençli çıkarsa, mutlaka bir referans laboratuarda kontrol edilmelidir.

STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE

 • Penisilin (P) (Oksasilin diski koyarak) Oksasilin inhibisyon zonu ≤19 mm bulunursa Penisilin, Sefotaksim
 • veya Seftriakson için MIC belirlenmelidir.
 • Eritromisin (E)
 • Kotrimaksazol (SXT)
 • Vankomisin (VA) (BOS ve kan izolatları için)
 • Klindamisin
 • Oflaksasin / Levofloksasin / Moksifloksasin
 • Tetrasiklin
 • Kloramfenikol (İdrar izolatlarına koymayın)
 • Rifampin

o BOS ve kan izolatları için Penisilin, Sefoksitim, Seftriakson ve Meropenem duyarlılığı MIC metodu (Etest) ile test edilerek, rutin olarak bildirilmelidir.

o Pnömokok enfeksiyonlarında; Amoksisilin, Cefepim, Cefotaksim, Seftriakson, Sefuroksim, İmipenem ve Meropenem ile tedavi yapılıyor. Bu antibiyotiklerin invitro aktivitesi için pnömokoklarda disk difüzyon güvenilir bir yöntem değildir. MIC bakılmalıdır.

o Ofloksasine duyarlı çıkan S. Pneumoniae izolatları Levofloksasine de duyarlıdır.

SALMONELLA – SHIGELLA

ESBL tarama testi yapılmalıdır.

 • Ampisilin (AMP)
 • Levofloksasin / Siprofloksasin
 • Kotrimaksazol (SXT)
 • Kloramfenikol (C) (Barsak dışı izolatlar için)
 • Sefotaksim / Seftriakson (CRO) / Seftizoksim (Barsak dışı izolatlar için).
1265 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

5 / 5. 2

Posted in LABORATUVAR KALİTE DÖKÜMANLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,