KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİNİN YORUMU

image_pdfimage_print

Karaciğer vücudun en büyük ve en kompleks organıdır, yaklaşık 1200 – 1500 gramdır. Vücuda giren tüm kimyasalların detoksifikasyonundan, nötralizasyonundan, protein sentezi ve pıhtılaşma faktörlerinin sentezinden sorumludur. Karaciğer fonksiyon testleri bu organ sistemin hastalıklarının tanısında klinisyene yardımcı olur.

Karaciğer başlıca 4 sistemin bir araya gelmesinden oluşur:

 • Hepatositler ( karaciğer hücresi) : başlıca metabolik süreçlerden sorumludur.
 • Safra kanalları sistemi, bilirübin ve safra tuzları metabolizması.
 • Retikülo endotelial sistem.
 • Kan dolaşım sistemi: karaciğer kan akımının ¾ ü portal kaynaklı, ¼ ü ise hepatik arter kaynaklıdır.

Karaciğer fonksiyon testleri ile neye bakılır?

 • Hepatositler de zedelenme var mı, nekroz var mı?,
 • Karaciğer işlevi normal mi?,
 • Hastalık etiyolojisine yönelik bulgu var mı?
 • İntra- ekstra hepatik obstrüksiyon bulgusu var mı?
 • Karaciğer infiltratif hastalığını gösteren bulgu var mı?
 • Karaciğer ve diğer organ hastalıklarının hasar ve takibinde bu testler istenir.

Karaciğer fonksiyon testleri ile

 • Kolestatik hasar- parankimal hasar ayrımı yapılır,
 • Karaciğer hasrının derecesine bakılır,
 • Hastalığın seyri takip edilir,
 • Tedaviye yanıt değerlendirilir.

Karaciğerde hasar varlığını gösteren testler

 • Aktif karaciğer hasarı:
  • AST,
  • ALT,
  • GGT,
  • ALP,
  • BİLİRÜBİNLER,
  • LDH
 • KOLESTAZ
  • BİLİRÜBİNLER
  • GGT
  • ALP

Aminotransferazlar ( AST, ALT ) ( Transaminidazlar)

 • Amino asitler ile keto asitlerin birbirine dönüşümünü katalize ederler.
 • Genellikle hepatosellüler hasarı gösterirler,
 • Kolestazı göstermezler,
 • AST _ALT oranı ayırıcı tanıda önemlidir.
 • ALT karaciğer hasarını daha iyi gösterir, daha çok karaciğere özgüdür.
  • AST/ ALT=1 İSE
   • Hepatosellüler iskemi yi gösterir
    • Konjestif kalp yetmezliği,
    • İskemik nekroz,
    • Hepatit olabilir
   • AST/ ALT >2,5 İSE
    • Alkolik hepatit tablosudur,
    • Alkole bağlı Pridoksal Fosfat eksikliği nedeniyle ortaya çıkar.
   • AST/ ALT<1 İSE
    • ALT Hepatositlere daha özgü olduğundan pür hepatosit hasarını gösterir,
    • Parasetamol zehirlenmesi gibi hepatosellüler intoksikasyonda görülür,
    • Viral hepatitlerde,
    • İskemik nekrozlarda,
    • Toksik hepatitlerde görülür.

Kolestaz göstergeleri ( ALP,GGT)

 • ALP:
  • Özellikle kolestazda yükselir,
  • Malign karaciğer metastazlarında yükselir,
  • Kemik yıkımında,
  • İleri kemik metastazlarında yükselir.
 • GGT:
  • Alkole bağlı olarak yükselir,
  • Hepatosellüler hasarlarda da yükselir ancak spesifik değildir,
  • Ani yüksekliği safra yolları obstrüksiyonu gösterir

 Aspartate Aminotransferase (AST)

 • Aspartat ve alfa keto asitler arasındaki –NH2 amino kısımlarının katalizinde görev alır, hem sitoplazmada hem mitokondride bulunur.
 • Krebs siklüsünde enerji üretiminde görev alır,
 • Hücre içi enzimidir, hücre yıkıldıkça seruma karışır,
 • Hücresel nekrozun büyüklüğüne göre serum seviyesi artar,
 • Nekrozun akut faz göstergesidir.
 • Sırasıyla en çok
  • Karaciğer,
  • Kalp,
  • İskelet kası,
  • Böbrek,
  • Beyin,
  • Pankreas ve
  • Eritrositlerde yer alır.
 • AST Özellikle kardiyak, hepatik ve kas hasarların takibinde evrelemesinde kullanılır. AMI, pulmoner emboli ve kalp yetmezliğinde artar. En yüksek AST seviyesi karaciğer hasarında görülür.

AST seviyesi nin yorumu

 • AST Normal Serum seviyesinin > 20 x katından fazla ise
  • Ciddi kas hasarı
   • Travma, crush, ezilme vb.
  • Akut viral hepatit,
  • Toksik hepatit ( ilaç vb),
  • İskemik hepatit ( ciddi kongestif kalp yetmezliği vb),
 • AST Normal Serum seviyesinin 10-20 katı ise
  • Kardiyo Vasküler Sistem ( ciddi enfarktüs),
  • Enfeksiyon ( infeksiyöz mononükleozis),
  • Karaciğer ( alkolik siroz)
 • AST Normal Serum seviyesinin 5 – 10 katı ise
  • Karaciğer ( kronik hepatit),
  • İskelet kası:
   • Duchenne tipi müsküler distrofi,
   • Dermatomyozit,
   • Myozit olabilir,
  • AST Normal Serum seviyesinin 2-5 katı ise
   • Kan ( hemolitik anemi, hemoliz),
   • Karaciğer ( karaciğer yağlanması, karaciğer metastazı),
   • İlaca bağlı
    • Opiat,
    • Eritromisin,
    • Sulfonamidler,
    • Anti TBC ilaçlar,
    • Parasetamol,
    • Aspirin,
    • Vitamin A
   • Diğer
    • Pulmoner emboli,
    • Alkolik delirium tremens,
    • Akut Pankreatit,
    • IM enjeksiyon,
    • Ağır fiziksel egzersiz.

 Alanine Aminotransferase (ALT= SGPT serum glutamik prüvik transaminaz).

 • Alanin Aminotransferaz Krebs siklusunda reversibl amino gruplarının transferini katalize eder.
 • AST den farklı olarak diğer dokularda az karaciğerde bol bulunur ve karaciğer hepatosellüler hasarını daha spesifik olarak gösterir.
 • Akut hepatosellüler hasarda erken evrede kanda yüksek bulunur ve haftalarca yüksek kalır. Yarılanma ömrü 24 saat ( ALT 16 saat).

 ALT seviyesinin yorumu

 • ALT seviyesinin yüksekliği ile karaciğer nekrozu arasında direk bir bağlantı yoktur,
 • ALT seviyesinin yüksekliği prognostik değer taşımaz,
 • Çok Yüksek ALT seviyesi
  • Hepatosellüler hasar ( nekroz) göstergesidir.
  • AST /ALT <1 İSE
   • Viral hepatit,
   • Toksik hepatit,
   • İskemik hepatitler
    • Şok,
    • Hipotansiyon,
    • Kongestif kalp yetmezliği vb.
   • Yüksek ALT seviyesi
    • Enfeksiyonlar – infeksiyöz mononükleozis,
    • Karaciğer – kronik hepatit, intrahepatik kolestaz,
    • Kardiyak- KKY bağlı karaciğer kongesyonu,
    • Diğer- safra taşı geçişi
   • Orta hafif ALT yüksekliği:
    • AST yüksekliği daha bariz ise
     • AST/ALT >2,5 ise
      • Alkolik siroz,
      • Alkolik hepatit,
      • Aktif siroz,
     • ALT seviyesini arttıran ilaçlar
      • Parasetamol zehirlenmesi ( AST –ALT artar),
      • Fenotiazin gurubu ilaçlar, klorpromazin,
      • Barbitüratlar,
      • Tetrasiklin, İNH; nirtofurantoin,
      • Morfin, kodein ( biliyer sistem içindeki basıncı arttırır ALT, AST, ALP artar),

 Alkaline Phosphatase (ALP)

 • Alkali ortamda ( pH 9 ) fosfat esterlerinin hidrolizini katalizleyen enzim.
 • ALP Alkalen fosfataz aslında 60 izo enzim den oluşur ve hepsi birlikte ALP diye ölçülür.
 • Klinikte ALP karaciğer ve kemik hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.
 • Hepatosellüler hasara artış 3 katı geçmez. Obstrüksiyon da geçer. Safra tıkanıklığında 3 – 10 kat artar.
 • Alt enzimlerin ayrımı için elektroforez gerekir, elektroforetik göç hızına göre en hızlı göçen karaciğer enzimidir, sonra kemik, sonra barsak en yavaş plasental ALP gelir. Ayrıca ısıya dayanıklılığa göre de ayrılırlar:
  • Serum 56 C de 10 dakika bekletilip tekrar ölçülür
   • Total aktivitenin %20 sinden fazlası kaldıysa KC alp,
   • Total aktivitenin %20 den azı kaldıysa kemik ALP,
   • Plasenta en dayanıklıdır nerdeyse tamamı kalır.
 • ALP kemik, lipid metabolizmasında ve metabolitlerin transportunda önemli görev alır,
 • ALP
  • Hepatositlerin safra kanaliküller membranında,
  • Kemikte, osteoblastlarda,
  • Plasentada,
  • İnce bağırsaklarda
  • Böbrekte,
  • Dalakta bulunur.
 • ALP yüksekliği temel olarak biliyer obstrüksiyon ve kolestaz gösterir, genellikle bilirübin den önce yükselir.

ALP artışının yorumu:

 • Karaciğer:
  • Genellikle kolsetaz ve biliyer obstrüksiyon göstergesidir,
  • Karaciğer kökenli tümörlerde,
  • Viral hepatitlerde,
  • İnfeksiyöz mononükleoz da yükselir,
 • Gebelik
  • Gebelikte ALP yüksekliği patolojik değildir, gebeliğin geç dönemlerinde plasental kaynaklı ALP yüksekliği görülür.
 • Kemik
  • Çocuklarda ve adolesans da ALP yüksekliği normaldir( kemik büyümesi nedeniyle),
  • Osteomalazi de
  • Kemik metastazlarında,
  • Paget hastalığında,
  • Riketsiyöz lerde ALP artar.
 • ALP yüksekliğinin en sık sebebi:
  • Biliyer obstrüksiyon,
  • Tümör,
  • Enfeksiyon
  • İleri kemik metastazı, pankreas kaynaklı ise ALT olmadan izole ALP artışı görülür.
  • Kongestif kalp yetmezliği ( genellikle AST – ALT artışı ile birliktedir),
  • Hodgkin
  • Enflamatuar barsak hastalıkları,
  • Diyabet,
  • Hiperparatiroidi.
 • ALP düşüklüğü sebepleri
  • Hipomagnezemi,
  • Hipopotasemi,
  • Protein eksikliği,

Gamma Glutamyl Transferase (GGT)

 • GGT amino asitlerin membaınlar arası transferinden sorumludur. Gama glutamil gurubunun gama glutamil peptit lerden aminoasitlere, küçük peptitlere transferini sağlar.
 • Karaciğer dışında renal tübüllerde, safra yollarında, pankreasta, lenfositlerde, beyinde ve testislerde bulunur. GGT klinikte karaciğer ve safra kanalı hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.
 • GGT Hepatosellüler hasarı göstermede daha sensitif bir testtir ( AST –ALT den daha sensitif dir ancak spesifik değildir), hepatik kanaliküllerde ve safra kanalı epitel hücrelerinde bulunur.
 • Alkolün karaciğer üstündeki etkisini göstermede daha sensitif bir testtir.
 • Safra yolu epitelinde bol bulunur, tıkanmalarda çok yükselir.

GGT artışının yorumu:

 • Karaciğer:
  • Herhangi hepatosellüler hasar,
  • Alkol alımını takiben ( hepatosellüler hasar olmasına gerk olmadan GGT yükselir).
 • Diğer:
  • Pankreatit,
  • Beyin tm,
  • Renal hastalıklar,
  • Prostat hastalıkları,
  • Kalp hastalıkları ( Akut enfarktüs den 5-10 gün sonra GGT artar).

Ani GGT artışı

 • Hepatobilier obstrüksiyon, Obstrüktif sarılık,
 • Hepatit metastaz ( genellikle obstrüksiyon ile birlikte),

Lactate Dehydrogenase (LDH)

 • LDH anaerobik glikolizin son enzimidir ve prüvatın laktata dönüşmesini sağlar. Laktat dehidrojenaz Laktik asitin Prüvik aside çevrimini ( reversibl) katalize eder. Bu Eembden Meyerhoff yolunun son basamağıdır, bu yolla Krebs siklusune bağlanır ve enerji üretimine katılır.
 • LDH karaciğer hastalıklarında tek başına tanısal değer taşımaz.
 • LDH ın 5 izo enzimi vardır ve birçok dokuda bulunur.
 • LDH1 veLDH2 kalp, böbrek, eritrositlerde var.
 • LDH3 akciğer dokusunda,
 • LDH 4 ve LDH 5 karaciğer ve kas dokusunda vardır.
 • LDH seviyesi karaciğer, kalp, akciğer ve hematolojik hasarların takibinde önemli bir parametredir.
 • Akut viral hepatit İskemik hepatit ayrımında değerlidir.
 • Akut viral hepatit de ALT/LDH >1.5 iken iskemik hepatit ve parasetamol zehirlenmesine bağlı hepatitte ALT/ LDH <1,5 dir.
 • Uzamış LDH ve ALP artışı malinite göstergesidir.

LDH artışının yorumu:

 • Kardiyo Vasküler Sistem ( LDH 1 ve LDH 2)
  • Akut miyokart enfarktüsü,
  • Kongestif kalp yetmezliği, Hepatik kongesyon,
  • Romatoid kardit,
  • Miyokardit,
  • Şok.
 • Respiratuvar ( LDH 3)
  • Pulmoner emboli
  • Pulmoner enfakt,
 • Hematolojik ( LDH 1 –LDH 2)
  • Pernisiyöz anemi,
  • Hemolitik anemi,
  • Orak hücre krizi,
 • Hepatobilier sitem:
  • Hepatit,
  • Aktif siroz,
  • Hepatik kongesyon.

Karaciğer in fonksiyonel kapasitesine nasıl bakılır?

 • Karbonhidrat metabolizması
  • Diğer organlardada sentezlendiğinden karaciğere özgü değil ancak normal iken hızla bozulma ciddi karaciğer hasarını gösterir.
   • Glikoz tolerans testi,
   • Galaktoz tolerans testi,
  • Lipid metabolziması
   • Total kolesterol,
   • HDL,
   • Triglierid,
  • Protein metabolizması,
   • Albümin (sadece hepatositlerde ssentezlenir),
   • Hızlı kullanılan proteinler
    • Albümin yarı ömrü 19-21 gün ( 3 hafta) olduğu için karaciğer hasarını göstermede yetersiz.
    • Daha kısa ömürlü proteinler fonksiyonel kapasiteyi daha iyi gösterir:
     • Prealbümin,
     • Alfa 1 asit glikoprotein,
     • Transferrin,
     • Alfa 1 antitripsin,
     • Akut faz reaktanları,
     • Serüloplazmin vb.
    • Koagülasyon faktörelri ( faktörlerin yarı ömrü kısa bu yüzden karaciğer fonksiyonu aksadığında ilk bozulan testeler pıhtılaşma testelri ör FVII 6 saatte etkilenir.
     • FVIII hariç hepsi KC de sentezlenir,
     • INR, PT, APTT, ( FII, FVII, FX Kvit bağımlı olanlar),
     • Fibrinojen

Bilirübin

 • Hemoglobin metabolizmasının son ürünü,
 • Sarı lipofilik indirek= ankonjuge Bilirübin, direk= konjuge Bilirübin.
 • Membranlardan geçer dokularda birikebilşir beyinde birikirse kernikterus olur beyne zarar verir.
 • Vücuttan karaciğer ve safra yoluyla uzaklaştırılır.
 • Serumda 1-2 mg/dl ise subicter, 2-2,5 mg/dl ise ikter.
 • Sarılıklar
  • Unkonjuge hiperbilirübinemi ( indirek hiperbilirübinemi) ,
   • Yapım artışı,
   • Uptake azalması,
   • Bozuk konjugasyon,
  • Konjuge hiperbilirübinemi ( direk hiperbilirübinemi),
   • Genetik atılım bozukluğu,
   • Hepatobilier bozukluklar
    • İntrahepatik kolestaz,
    • Hepatosellüler
    • Ekstrahepatik

 

BİLİRÜBİN PRE HEPATİK HEPATOSELLÜLER POST HEPATİK
TOTAL N / YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK
UNKONJUGE N / YÜKSEK YÜKSEK N
KONJUGE N YÜKSEK YÜKSEK
İDRAR ÜROBİLİNOJENİ N YÜKSEK YÜKSEK
İDRAR BİLİRÜBİNİ N YÜKSEK YÜKSEK

 

  ALT AST GGT ALP
VİRAL HEPATİT +++ +++ ++ N/+
İLACA BAĞLI HEPATİT ++ ++ ++ N / +
KRONİK AKTİF HEPATİT ++ ++ ++ ++
İNFEKSİYÖZ MONO ++ ++ ++ N
PRİMER BİLİER SİROZ ++ ++ +++ ++
ALKOLİK SİROZ N ++ +++ N / +
İNTRAHEPATİK KOLESTAZ ++ ++ +++ ++
EKSTRAHEPATİK KOLESTAZ ++ ++ +++ +++
HEPATOM N / + ++ ++ ++

 

171 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,