Ö. ACİL SERVİSTE ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

ACİL SERVİSTE ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

1-   AMAÇ:

Acil serviste çalışan sağlık personelinin ve acil servise başvuran hastaların enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesidir.

 2-  KAPSAM:

Acil serviste çalışan tüm sağlık personelini kapsar.

3- UYGULAMA:

 • Acil servise kabul edilen tüm hastalar için “Standart İzolasyon Yöntemleri”ne uygun hareket edilmelidir
 • Her hasta ile temastan önce ve sonra “El Hijyeni Prosedürü”ne uygun olarak el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Acil durumlarda ağızdan ağıza resusitasyon olasılığını en aza indirmek için ağızlık, ambu gibi solunum aletleri hazırda bulundurulmalıdır.
 • Perkütan yaralanmaların önlenmesi için iğneler kullanıldıktan sonra kılıflarına tekrar
 • takılmamalı, eğilip bükülmemeli, delici kesici alet kutusuna atılmalıdır.
 • Acil serviste kullanılan alet ve ekipmanlar ‘”Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı”na uygun dezenfekte
 • Acil servisin yoğunluğundan ve hastalara acil müdahale gerektiğinden, asepsi kurallarına uyulmadan yapılan girişimler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yapılması gereken işlemlerin aciliyeti iyi değerlendirilmeli, işlemler mümkünse hasta yattıktan sonra serviste, daha uygun koşullarda yapılmalıdır.
 • Kan ve vücut sıvılarının bulaşması ,riskli yaralanma ve maruziyet durumlarında “Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı”na uygun hareket
 • Perkütan yaralanmaların önlenmesi için iğneler kullanıldıktan sonra kılıflarına tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, delici-kesici atık kutusuna atılmalıdır.
 • Ünite çalışanlarının sağlık takipleri “Personel Sağlığının Takibi Prosedürü”ne uygun olarak yapılmalıdır.
 • Üriner kateter ve damar içi kateter takılması esnasında “Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi” talimatı ve “Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi” talimatına uyulmalıdır
 • Ünite temizliği “Hastane Temizliği Prosedürü”ne uygun olarak yapılmalıdır.
 • Temas, damlacık ve solunum yolu izolasyonunda “İzolasyon Prosedürü”nde
 • belirtilen önlemler alınmalıdır
 • Acil servisteki hastalara yaklaşımda alınması gereken izolasyon önlemleri Tablo1’de belirtilmiş

Tablo 1: Çeşitli klinik durumlarda muhtemel patojenler ve bunlara karşı alınması gereken izolasyon önlemleri

Klinik Muhtemel Patojenler Önlemler
Diyare
Dışkısını tutamayan veya bezli hastada olası infeksiyöz akut diyare Enterik patojenler Temas
Son  zamanlarda  antibiyotik  kullanma hikayesi C.Difficile Temas
Menenjit
Etyolojisi döküntüler bilinmeyen yaygın N. meningitidis Damlacık
Ateşli petişiyal\ekimotik döküntü N. meningitidis Damlacık
Veziküler döküntü Su çiçeği Solunum yolu ve temas
Nezleli     ve     ateşli     makülopapüler döküntü Kızamık Solunum yolu
Solunum yolu enfeksiyonları
HIV negatif veya HIV riski düşük hastada öksürük\ateş\akciğerde üst lob enfeksiyonu M.tuberculosis Solunum yolu
HIV pozitif veya HIV riski yüksek hastada öksürük  \ateş\akciğerin herhangi bir yerinde infiltrasyon M.tuberculosis Solunum yolu
Şiddetli,dirençli nöbet tarzında öksürük Boğmaca Damlacık
Çoklu ilaca direnci olan mikroorganizma riski
Çoklu ilaca direnci olan mikroorganizmalarla enfeksiyon veya kolonizasyon hikayesi Dirençli bakteriler Temas
Yakın zamanlarda çoklu ilaca direnci olan mikroorganizmaların endemik olduğu hastanelerde yatan hastalarda deri,yara ve idrar yolu enfeksiyonları Dirençli bakteriler Temas
Deri ve yara enfeksiyonları
Apse ve kapanmayan akıntılı yara S.aureus, A grubu  streptokok Temas
VRE kolonizasyonu ya da enfeksiyonu olduğu bilinen hastalarda sıkı temas izolasyonu uygulanmalıdır.

 

191 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,